Thông báo số 993/TB-SYT ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Sở Y tế về công bố Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, lần 2

Chi tiết Bản công bố, link bên dưới

https://admin.medinet.gov.vn//data/soytehcm/tochuccanbo/attachments/2024_3/993cong_bo_benh_vien_dkkv_cu_chi_
dap_ung_yeu_cau_la_csth_trong_dao_tao_khoi_nga_133202417.pdf

Website đang trong quá trình nâng cấp. Truy cập cc.bvdkkvcuchi.vn để xem phiên bản cũ.

X