PHÒNG BAN HÀNH CHÍNH

Phòng kế hoạch tổng hợp

Chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện. Chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của bệnh viện …

Xem chi tiết

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện …

Xem chi tiết

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện …

Xem chi tiết

Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện …

Xem chi tiết

Lập kế hoạch cung ứng vật dụng, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ cho các khoa, phòng trong bệnh viện, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính …

Xem chi tiết

Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm của bệnh viện để xác định thực trạng, vấn đề tồn tại, ưu tiên, giải pháp và giúp xây dựng các công việc cụ thểnhằm cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện. Bao gồm kế hoạch kinh phí cho các hoạt động và các nguồn lực khác …

Xem chi tiết

Đang cập nhật thông tin …

Xem chi tiết

Chịu trách nhiệm về việc quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện …

Xem chi tiết

Phòng Vật tư, thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, quản lý về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện …

Xem chi tiết