Phòng tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

NHIỆM VỤ:

– Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân sự.
– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo theo quy định.
– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng
– Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương.
– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của Ngành Y tế, kịp thời phổ biến cho nhân viên và người bệnh
– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ bệnh nhân.
– Phối hợp với các khoa, phòng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
– Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên bệnh viện để đề xuất Giám đốc xem xét, giải quyết.