Phòng quản lý chất lượng bệnh viện

Chức năng – nhiệm vụ

– Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng;
– Xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý chất lượng trong bệnh viện;
– Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm hỗ trợ, giám sát và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến quản lý chất lượng;
– Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm của bệnh viện để xác định thực trạng, vấn đề tồn tại, ưu tiên, giải pháp và giúp xây dựng các công việc cụ thể nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện. Bao gồm kế hoạch kinh phí cho các hoạt động và các nguồn lực khác.
– Xây dựng mục tiêu chất lượng và bộ chỉ số chất lượng bệnh viện với kết quả đầu ra cụ thể có thể lượng giá được.
– Xây dựng bảng kiểm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm của bệnh viện và tổ chức đánh giá.
– Hướng dẫn các thành viên của mạng lưới xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với từng Khoa, phòng. Mỗi Khoa,phòng đưa ra ít nhất một mục tiêu và một kết quả đầu ra cụ thể phù hợp với kế hoạch cải tiến chất lượng chung của bệnh viện.
– Thẩm định các qui trình và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
– Tiến hành đo lường, giám sát toàn bộ các chỉ số chất lượng
– Đánh giá và công bố định kỳ kết quả thực hiện các mục tiêu và kết quả đầu ra cụ thể của từng Khoa, phòng.

Hoạt động:

– Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện.
– Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện.
– Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.
– Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.
– Đánh giá chất lượng bệnh viện.