Phòng công nghệ thông tin

Chức năng:

Chịu trách nhiệm về việc quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.
– Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.
– Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin
– Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức của bệnh viện.
– Quản lý, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống mạng, hệ thống điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin.
– Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện.
– Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.
– Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của bệnh viện.