Phòng hành chính quản trị

Chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

NHIỆM VỤ:

– Lập kế hoạch cung ứng vật dụng, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ cho các khoa, phòng trong bệnh viện, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
– Thực hiện công tác quản lý công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
– Tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị của bệnh viện.
– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
– Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.
– Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
– Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch
– Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.
– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
– Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ trong bệnh viện.
– Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.