BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0;

Căn cứ vào Kế hoạch số 679/KH-BVKV ngày  26 tháng 6 năm 2023 về việc tự kiểm tra, báo cáo “Hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện” 06 tháng đầu năm 2023 và Quyết định 566/QĐ-BVKV ngày 29 tháng 6 năm 2023 về việc Thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023, với 19 lãnh đạo quản lý khoa phòng trực thuộc. Bệnh viện triển khai kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện tại các khoa/phòng đạt kết quả cụ thể như sau:

  • Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 83/83 tiêu chí.
  • Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 100%.
  • Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 329 (có hệ số 351).
  • Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.9 điểm trong đó:
 KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨCMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:1011601183
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:1.200.0013.2572.2913.25100.0

Biểu đồ kết hợp kết quả chung:

Phòng QLCL

Website đang trong quá trình nâng cấp. Truy cập cc.bvdkkvcuchi.vn để xem phiên bản cũ.

X